Pro 14 2018

VOLBA NOVÉ PASTORAČNÍ RADY

Publikoval

Vysledky_voleb

 

Kandidátní listina pro volby do pastorační rady farnosti při kostele Povýšení sv. Kříže
v Praze – Vinoři (PR) 

Jména kandidátů (v abecedním pořadí) navržených členy farnosti, jak je schválila volební komise, vedená P. Górou, během svého jednání, které se konalo dne 31. prosince 2018 v Praze – Vinoři.

Každý oprávněný volič má právo zvolit max 6 členů PR – viz Stanovy PR II., odst. d). 

 1. Marie Badaničová
 2. Radana Bednářová
 3. Kateřina Bílková
 4. Miroslava Císařová
 5. Karel Háček
 6. Helena Halíková
 7. Pavel Karička
 8. Pavel Novák
 9. Marie Nováková
 10. Bohumil Pechr
 11. Magdalena Rytinová
 12. Josef Řebíček
 13. Jindřich Synek
 14. Antonín Škoch
 15. Kristýna Špaňhelová
 16. Jana Toulcová
 17. Zdeňka Vitámvásová
 18. Ivana Zikmundová
 19. Miriam Zindulková

Z kandidátní listiny byli z níže uvedených důvodů vyřazeni:

Ludmila Obručová – kandidatury se vzdala z osobních důvodů

Jan Bílek – s kandidaturou nesouhlasí

 

Seznam delegátů řeholních společenství/církevní autoritou uznaných hnutí navržených do PR

– delegátem za Hnutí fokoláre byl jmenován Petr Ettler

– delegátem za Sdružení salesiánů spolupracovníků byl jmenován Jan Obruča

 

Termín a místo konání voleb do PR 

Volby do PR se uskuteční:

– v sobotu 19. ledna 2019 po mši sv. v kapli v Satalicích (tedy cca ve 20:00 hod.)

– v neděli 20. ledna 2019 po mši sv. na faře ve Vinoři (tedy cca v 11:30 hod.)

 

Pokud by někdo ze závažných zdravotních důvodů nemohl přijít volit osobně, ať pošle sms se jménem a adresou Magdaleně Rytinové na tel. č. 723 249 004. Volební komise by se u něj v neděli po skončení voleb na faře (tj. cca ve 12:30 hod.) zastavila s volební urnou.

Výsledky voleb do PR budou zveřejněny v souladu se Stanovami PR Arcidiecéze pražské.

Noví členové PR budou do funkce uvedeni během slavnostní mše sv. 3. února v 10:30 hod. a první zasedání nové PR se bude konat 27. února 2019 v 19:00 hod.

 

V Praze 4. ledna 2019                                                           P. Stanisław Góra, administrátor farnosti

                                                                                           Magdalena Rytinová, členka volební komise

 

 

Volby do pastorační rady farnosti při kostele Povýšení sv. Kříže

v Praze – Vinoři

Termín voleb do PR farnosti

Satalice – sobota 19.1.2019 v kapli po mši sv. v 19:00, tedy cca ve 20:00 hod.
Vinoř – neděle 20.1.2019 na faře po mši sv. v 10:30, tedy cca v 11:30 hod.

Pokud by někdo ze závažných zdravotních důvodů nemohl přijít osobně, ať pošle sms se jménem a adresou Magdaleně Rytinové na tel. č. 723 249 004. Volební komise by se u něj v neděli po skončení voleb na faře (tj. cca ve 12:30 hod.) zastavila s volební urnou.

 

 

Milí farníci,

v únoru 2019 skončí pětileté funkční období stávající pastorační rady (dále jen PR). Dle platných Stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské platí pro volby následující pravidla (výňatek):

 • právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti;
 • právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který je ochoten plnit úkoly PR
 • PR se ustavuje na dobu 5 let
 • farář jmenuje tříčlennou volební komisi a požádá písemně jednotlivé instituce ve farnosti

o jmenování delegátů do PR (viz § 4, písm. c)

 • kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit. Písemné návrhy přijímá farář a volební komise. Společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádá si jejich souhlas s kandidaturou;
 • volební komise určí termín, místo a způsob konání voleb a sestaví kandidátku ze všech navržených kandidátů s vyloučením těch, kteří byli jmenováni do PR jako delegát
 • seznam kandidátů, termín a místo konání voleb musí být zveřejněn nejpozději 14 dní před volbami ohlášením při bohoslužbách a na vývěsce v kostele. Stejným způsobem se zveřejní seznam členů PR delegovaných jednotlivými institucemi;
 • v případě potřeby zajistí volební komise představení jednotlivých kandidátů voličům.

Celé znění Stanov je k dispozici v tištěné podobě na nástěnce ve vinořském kostele a satalické kapli. V elektronické podobě je k dispozici na webových stránkách farnosti.

Duchovní správce farnosti, P. Stanisław Góra, jmenoval příslušnou volební komisi ve složení:

p. Jindřich Synek
p. Pavel Karička
pí. Magdalena Rytinová

Prosíme farníky s právem volit do PR, aby do 31. prosince 2018 vhodili do příslušných krabic umístěných v sakristii své návrhy jmen kandidátů do nové PR. Zároveň prosíme, aby s nimi svůj návrh předem osobně projednali – předejdeme tím možným komplikacím s navrženými kandidáty, kteří nebudou ochotni do PR kandidovat.

Případné dotazy rádi zodpoví členové volební komise, jáhen Alois Koláček a P. Stanisław Góra.

 

V Praze 14. prosince AD 2018

                                                                                   Magdalena Rytinová

 

Stanovy pastoračních rad Arcidiecéze pražské

 

No responses yet

Trackback URI | Komentáře RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

loading